Unde a disparut compania a saptea online dating


06-Dec-2017 23:16

(3) Persoana care, într-un raport juridic civil, corespunde atît dispoziţiilor alin. (2) se consideră consumator dacă recunoaşterea acestei calităţi îi oferă o anumită protecţie juridică, iar în celelalte cazuri persoana se consideră profesionist.

Legislaţia civilă (1) Legislaţia civilă constă în prezentul cod, în alte legi, în ordonanţe ale Guvernului şi în acte normative subordonate legii, care reglementează raporturile prevăzute la art.2 şi care trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia Republicii Moldova.

(4) Instanţa de judecată nu este în drept să refuze înfăptuirea justiţiei în cauzele civile pe motivul că norma juridică lipseşte sau că este neclară.

Acţiunea în timp a legii civile (1) Legea civilă nu are caracter retroactiv.

unde a disparut compania a saptea online dating-58

dating på nettet Kerteminde

Apărarea judiciară a drepturilor civile (1) Apărarea drepturilor civile încălcate se face pe cale judiciară.

(4) Subiecte ale raporturilor juridice civile sînt persoanele fizice şi juridice, cele care practică, precum şi cele care nu practică activitate de întreprinzător.

Consumatorul şi profesionistul (1) Are calitatea de consumator orice persoană fizică care, în cadrul unui raport juridic civil, acţionează predominant în scopuri ce nu țin de activitatea de întreprinzător sau profesională.

De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic încheiat anterior intrării în vigoare a legii noi contrare dispoziţiilor ei imperative sînt, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

unde a disparut compania a saptea online dating-23

dating rules for your daughter

Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional.

(2) Uzanţa se aplică numai dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri.